Konfidentsiaalsus

Konfidentsiaalsus

Tuginedes Isikuandmete kaitse seadusele

(Isikuandmete kaitse seadus nr 2016/679).

Isikuandmete töötlemine

v  Centrum Europa töötleb (kogub, registreerib, sisestab, säilitab, süstematiseerib, kasutab, edastab, kustutab jms) isikuandmeid vastavuses füüsiliste isikute andmete kaitse seaduse ja Läti Vabariigi teiste õigusaktidega.

v  Juhindudes kehtivatest õigusaktidest töötleb Centrum Europa füüsiliste isikute andmeid järgmiste põhimõtete alusel:

Ø  Centrum Europa töötleb isikuandmeid ausalt ja seaduslikult;

Ø  Saadud andmeid töödeldakse konkreetsel eesmärgil;

Ø  Saadud andmed on adekvaatsed (mitte ülemäärased);

Ø  Saadud andmed on täpsed;

Ø  Saadud andmeid ei säilitata kauem kui vaja ning eesmärgi saavutades need andmed kustutatakse;

Ø  Centrum Europa töötleb saadud andmeid vastavuses füüsiliste isikute õigustega;

Ø  Centrum Europa tagab saadud andmete turvalise säilitamise;

Ø  Centrum Europa ei jaga saadud andmeid teistele organisatsioonidele, juhul kui ei ole tagatud andmete turvalisus vastavalt Isikuandmete kaitse seaduses esitatud nõuetele (Isikuandmete kaitse seadus nr 2016/679).

Konfidentsiaalsuspoliitika

v  Centrum Europa töötleb (kogub, registreerib, sisestab, säilitab, süstematiseerib, kasutab, edastab, kustutab jms) isikuandmeid vastavuses füüsiliste isikute andmete kaitse seaduse ja Läti Vabariigi teiste õigusaktidega.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

v  Kliendi isikuandmed, mida ettevõte töötleb, sõltuvad teenusest või tootest, mida klient ostab. Centrum Europa'l on õigus töödelda alljärgnevaid isikuandmete kategooriaid ning järgmiste teenuste või toodete kasutamise andmeid:

Ø  Kliendi nõusolekul saadud andmed (andmed, mille klient ise on andnud);

Ø  Eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünnidaatum;

Ø  Kirjavahetuse aadress, telefoninumber, e-posti aadress;

Ø  Pangarekvisiidid;

Ø  Valvekaamerate salvestised ja fotod;

Ø  Kommunikatsiooniandmed, kliendi ja Centrum Europa vaheline suhtlus e-posti teel;

Ø  Küpsised, Centrum Europa kodulehe külastamise andmed;

v  Juhul kui klient ei soovi küpsiste kasutamist, võib ta selle oma veebilehitsejas keelata, kuid sellisel juhul võivad Centrum Europa veebilehe mõned funktsioonid olla piiratud:

Ø  Andmed, kellaaeg, kuupäev, vaatamiste arv veebilehtedel.

Isikuandmete töötlemise alused

v  Centrum Europa õiguslikud kohustused. Centrum Europa on kohustatud kliendi isikuandmeid töötlema vastavalt õigusaktides esitatud nõuetele, vastama riigi- ja munitsipaalasutuste järelepärimistele.

v  Kliendiga lepinguliste suhete sõlmimine. Kvaliteetse teenuse osutamise ja teenindamise huvides töötleb Centrum Europa kindlaksmääratud isikuandmeid, mis kogutakse enne lepingu sõlmimist või juba olemasoleva lepingu kehtivuse ajal.

v  Avaliku huvi või seadusest tulenevate kohustuste täitmise korral töödeldakse isikuandmeid õigusaktidega ette nähtud korras.

v Kliendi isikuandmeid töödeldes on Centrum Europa'l õigus profileerida, et pakkuda boonuseid ning teha automatiseeritud individuaalseid pakkumisi, tehes seda ainult ärihuvides ning see ei too kliendi jaoks kaasa mingeid õiguslikke tagajärgi.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

v  Klientidega lepinguliste suhete sõlmimine ja lepinguliste kohustuste täitmine.

v  Hindamaks, kas klient suudab täita lepingulisi kohustusi.

v  Rahavoogude juhtimine, kliendipoolsete maksete ja võlgnevuste kontrollimine.

v Teenuste osutamiseks vajaliku tehnilise toe tagamine.

v  Videovalve korraldamiseks Centrum Europa turvalisuse tagamisel (Centrum Europa vara säilimise huvides).

v  Uute teenuseliikide väljatöötamine.

v  Turu-uuringud, andmete statistiline analüüs.

Isikuandmete hankimine

v  Klient esitab Centrum Europa'le oma andmed järgmistel juhtudel:

Ø  Tellides Centrum Europa uudiskirja;

Ø  Tellides või kasutades Centrum Europa tooteid ja teenuseid;

Ø  Osaleb konkurssidel, loosimistel, küsitlustel;

Ø  Külastab Centrum Europa veebilehte;

Ø  Videovalve käigus.

v  Centrum Europa'l ja tema volitatud isikutel on Isikuandmete kaitse seaduse raames (Isikuandmete kaitse seadus nr 2016/679) õigus töödelda kliendi isikuandmeid, mis on saadud kliendilt.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

v  Centrum Europa'l on õigus säilitada isikuandmeid:

Ø  Kuni klient ei ole tühistanud isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut;

Ø  Centrum Europa seaduslike huvide realiseerimiseks ja kaitseks vajaliku tähtaja piires;

Ø  Vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse ja õigusaktidega kehtestatud isikuandmete säilitamise tähtajale;

Ø  Senikaua, kuni klient on Centrum Europa'ga lepingulistes suhetes;

Ø  Senikaua, kuni eesmärk, mille täitmiseks andmeid koguti, on saavutatud.

Isikuandmete ühine kasutamine

v  Centrum Europa jagab kliendi isikuandmeid vajalikus mahus vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, võttes seejuures arvesse iga konkreetse juhtumi asjaolusid.

v  Centrum Europa on kohustatud esitama kliendi isikuandmed õiguskaitseorganitele, riigiasutustele või kohaliku omavalitsuse asutustele, juhul kui see on õigusaktidega reguleeritud ning need asutused on esitanud vastava päringu.

Isikuandmete kaitse tagamine

v Kliendi isikuandmete kaitse parandamiseks, sanktsioneerimata ligipääsu, andmete kustutamise või avalikustamise tõkestamiseks kasutab Centrum Europa kaasaegseid tehnoloogiaid ning järgib tehnilisi ja organisatoorseid nõudeid.

v  Centrum Europa ei vastuta sanktsioneerimata ligipääsu eest kliendi isikuandmetele ja nende andmete kadumise eest, kui see on toimunud Centrum Europa'st mitteolenevail põhjustel (näiteks kliendi süül või tema lohakuse tõttu).

Kliendi õigused

v  Kliendil on õigus mistahes hetkel keelduda pakkumiste saamisest ning oma andmete profileerimisest.

v  Nõusoleku tagasikutsumine või muutmine ei mõjuta isikuandmete töötlemise seaduslikkust ja/või saadavate teenuste kvaliteeti, milee saamises lepiti kokku enne nõusoleku tühistamist.

v  Kliendil on õigus parandada (muudatuste tegemise teel) kõiki oma isikuandmeid, mis on ettevõtte valduses.

v  Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või nende kasutamise piiramist ("Õigus olla unustatud"), esitades vastava avalduse.

v  Kliendil on õigus saada teavet selle kohta, kellele tema isikuandmeid edasi on antud.