Ostutingimused

Ostutingimused

Centrum.lv ostu-müügi tingimused ja poolte kohustused

1. Üldised tingimused

1.1. Üldised ostu-müügi tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad www.centrum.lv e-poes kaupu ostva isiku (edaspidi Ostja) ning SIA "Centrum Europa" (edapidi Müüja) õigusi ja kohustusi. E-poest kaupu ostes nõustub Ostja käesolevate tingimustega.

2. Ostu-müügi lepingu sõlmimine

2.1. Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on e-poes vormistanud oma ostukorvi, näidanud tarneaadressi, valinud makseviisi ning nõustunud käesolevate Tingimustega. Leping kehtib kuni käesoleva leppe tingimuste täieliku täitmiseni. Juhul kui Ostja ei ole Tingimustega või osaga sellest nõus, peab ta loobuma ostutellimuse esitamisest.

3. Müüja õigused

3.1. Juhul kui Ostja püüab kahjustada e-poe tööd või jätab oma kohustused täitmata, võib Müüja ilma ette teatamata piirata või peatada Ostja juurdepääsu e-poele ega kanna vastutust kahju eest, mis Ostjale seeläbi tekkida võib.

3.2. Müüjal on õigus e-poe töö viivitamatult peatada, kandmata seejuures vastutust Ostjale tekitatud kahju eest.

3.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi. Muudatused jõustuvad hetkest, mil Müüja on need oma e-poe veebilehel avalikustanud ning kehtivad kõigile käsilolevaile tehingutele.

4. Müüja kohustused

4.1. Müüja kohustub tegema kõik selleks, et Ostja saaks korra kohaselt kasutada e-poe teenuseid. Müüja ei garanteeri e-poe katkematut tööd ega andmete täiesti veatut edastust. Müüja ei vastuta Ostja kahjude eest, mis on tekkinud e-poe töö häirumise ja/või andmete ebaõige edastusega.

4.2. Juhul kui Müüjal puudub arvestatavail põhjustel võimalus tarnida Ostjale kaupa, mida Ostja tellinud on, kohustub Müüja pakkuma analoogseid kaupu ning juhul, kui Ostja neist keeldub, kohustub Müüja Ostja arvele 10 päeva jooksul raha tagastama. Sel juhul ei vastuta Müüja tarnimata kauba eest.

4.3. Müüja kohustub täitma nõudeid, mis on käesolevates Tingimustes sätestatud.

5. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus soetada e-poes kaupu vastavalt käesolevatele Tingimustele ning Läti Vabariigi õigusaktidele.

5.2. Ostjal (kasutajal) on õigus taganeda e-poes Müüjaga sõlmitud ostu-müügi lepingust kauba tarnimisele järgneva 14 tööpäeva jooksul, teavitades sellest Müüjat kirjalikus vormis. Ostjal on õigus lepingust taganeda juhul, kui kaup on rikkumata ning kasutamata.

5.3. Ostja õigused käesolevates Tingimustes on reguleeritud Läti Vabariigi õigusaktidega.

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja kohustub tasuma kauba ja tarne eest, samuti tasuma muud maksed (kui need on lepingu sõlmimisel ära näidatud) ning vastu võtma tellitud kaubad. Ostja tasub kaupade eest www.centrum.lv näidatud pankade kaudu.

6.2. Kui Kliendi andmed, mille ta registreerumisel esitas, on muutunud, peab ta neid viivitamatult uuendama.

6.3. Ostja kohustub kinnitama makse e-poe pangalingi kaudu (juhul, kui Müüja on sõlminud vastava lepingu Ostjat teenindava pangaga). Ostja poolt valitud kaubad reserveeritakse ja Müüja ei sõlmi ostu-müügi lepingut enne makse laekumist Ostjalt.

6.5. Ostja kohustub täitma nõudeid, mis on käesolevates Tingimustes sätestatud vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele.

7. Üldised kohustused

7.1. Ostja vastutab registreerumisel näidatud andmete õigsuse eest. Registreerumisel valesti näidatud andmete tõttu tekkinud vigade eest vastutab Ostja ise.

7.2. Pooled vastutavad e-poes sõlmitud ostu-müügi lepingu rikkumise eest vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele.

7.3. Tulenevalt Läti Vabariigi digitaalse allkirja seadusest nõustub Ostja Müüjaga, et Kliendi kinnitus e-poes juurdepääsuks e-poe andmetele (tuvastamiskood) on kooskõlas digitaalse allkirja seadusega, digitaalse allkirja juriidiline kehtivus (st allkirjal on samasugune juriidiline jõud kui paberdokumentidele antud allkirjal ning kohtus on sellel tõendusväärtus). Ostja peab hoidma oma juurdepääsu e-poe andmetele kolmandate poolte eest salajas, tagama, et need andmed ei saaks teatavaks kolmandatele osapooltele ja et neid andmeid ei kasutaks kolmandad isikud. Juhul, kui tekib kahtlus, et need andmed on teatavaks saanud kõrvalistele isikutele, tuleb sellest viivitamatult teatada Müüjale, samuti mistahes rikkumisest või juurdepääsu teatavaks saamisest ning samuti mistahes rikkumisest või e-poe andmete teatavaks saamisest. Kõik toimingud, mis on tehtud Ostja identifitseerimiskoodiga, loetakse Ostja poolt tehtuiks ja Ostja võtab endale nende tehingute tagajärgede eest täieliku vastutuse.

7.4. Müüja ei vastuta info eest teiste ettevõtete veebilehtedel, isegi juhul, kui Ostja läheb nendele veebilehtedele Müüja e-poe viidete kaudu.

7.5. Müüja ei vastuta selle eest, kui e-poes müügil olevate kaupade kujutiste värv, suurus, vorm või teised parameetrid ei lange kokku kaupade tegeliku värvi suuruse vormi või teiste parameetritega Ostja monitori omaduste tõttu.

7.6. Rikkumise korral hüvitab teine pool otsese kahju, mis tema süül tekkinud on.

8. Informatsiooni saatmine

8.1. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja veebilehel näidatud kontaktaadressile.

9. Lõppsätted

9.1. Ostja ja Müüja nõustuvad, et kogu informatsioon, mis on Müüja veebilehel (sealhulgas käesolevad Tingimused, Müüja info, pakutavate kaupade ja teenuste ning nende omaduste info, Ostja õigus loobuda ostu-müügi tehingust, Müüja garantii ja hooldus (juhul kui selliseid kaupu leidub) loetakse ostjale saadetuks kirjalikus vormis.

9.2. Kõik erimeelsused ja vaidlused, mis Ostja ja Müüja vahel tekivad seoses ostu-müügi lepinguga või sellest tulenevalt, lahendatakse arutelu käigus. Juhul kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Läti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.